LEDownia.pl – regulamin sklepu

 

 

 

Wstęp

 


1. Sklep internetowy pod adresem www.ledownia.pl (zwany dalej sklepem internetowym) prowadzi LF Sp. z o.o., NIP 583-326-74-68, z siedzibą przy ul. Władysława IV 20a, 80-547 Gdańsk. Kontakt e-mail: bok@ledownia.pl

 

2. Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.

 

Oferowane usługi

 

1. Sklep internetowy prowadzi następujące usługi: (1) sprzedaż towarów i usług (produktów), będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.ledownia.pl (sprzedaż internetowa), (2) informację o produktach dostępnych w sklepie internetowym (informacja).

 

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a LF Sp. z o.o.

 

3. W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub specyfikacji zamówienia. Do umowy tej mają zastosowanie przepisy "Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny".

 

4. Utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z towarem paragonu fiskalnego lub - na jego życzenie - faktury VAT. Do rezerwacji mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 

5. Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym składa się z następujących kroków: krok 1 - wybranie produktów na stronie www.ledownia.pl, krok 2 - złożenie zamówienia z poziomu strony www.ledownia.pl, krok 3 – opłacenie zamówienia jednym z wybranych sposobów płatności (przelew lub odbiór za pobraniem), krok 4 – odbiór zamówionego towaru.

 

6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, stanowiące jednocześnie zawarcie umowy kupna-sprzedaży, wraz ze szczegółami zamówienia i płatności.

 

7. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po przyjęciu potwierdzenia płatności za towar.

 

8. W przypadku wyboru płatności przy odbiorze towaru, realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po przyjęciu zamówienia przez sklep internetowy.

 

9. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu LEDownia.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu LEDownia.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

 

10. Ceny produktów umieszczone na stronie www.ledownia.pl podane są w złotych polskich (w przypadku wyboru języka polskiego) lub w euro ( w przypadku wyboru innego języka) i zawierają, o ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

 

11. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia (krok 2) zamówione produkty są dostępne w magazynie firmy lub u dostawców. W przypadku braku dostępności zamówionego towaru w magazynie i u dostawców - może być on zastąpiony towarem o identycznej funkcjonalności i cechach, bez zmiany jego ceny. Informacje o produktach dostępnych w sklepie internetowym nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec LF Sp. z o.o..

 

Płatności

 

1. Klient uiszcza opłatę za zamówione produkty jedną z poniższych metod płatności:

- samodzielnym przelewem bankowym przed dostawą,

- przelewem elektronicznym z użyciem dostępnych w procesie zamówienia systemów płatności elektronicznych (DotPay, PayU, PayPal, Przelewy24, mTransfer lub inne, dostępne w danym momencie na stronie www.ledownia.pl),

- gotówką lub kartą płatniczą (w zależności od możliwości przyjęcia zapłaty przez kuriera) w momencie odbioru przesyłki pobraniowej.

 

Dostawa

 

1. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. 
W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego. O możliwości odebrania zamówionego produktu LF Sp. z o.o. informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

 

2. Zamówione produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski za pośrednictwem spedytora dostępnego w momencie składania zamówienia. Możliwy jest również odbiór osobisty w siedzibie LF Sp. z o.o..

 

Gwarancja, Reklamacje i Zwroty

 

1. Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, o ile nie zaznaczono inaczej w opisie konkretnego produktu. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski i są one wskazane na stronie danego produktu w sklepie www.ledownia.pl. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej. Roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane mailowo (bok@ledownia.pl), poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie www.ledownia.pl lub osobiście w siedzibie firmy.

 

2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania protokołu reklamacyjnego udostępnianego przez firmę spedycyjną. Gwarantem sprawnego dostarczenia nieuszkodzonej przesyłki jest spedytor.

 

3. W przypadku niezgodności produktów z umową oraz w przypadku wad produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje można składać telefonicznie, mail'owo, poprzez formularz dostępny na www.ledownia.pl, korespondencyjnie lub osobiście - identycznie, jak w przypadlu roszczeń gwarancyjnych (p.1).

 

4. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania produktu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zwracany produkt nie może nosić znamion użytkowania, musi być kompletny, włączając jego wyposażenie i akcesoria oraz dokumenty sprzedaży i produktu. Nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

 

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec: (1) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, (2) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, (3) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

 

6. LF Sp. z o.o. nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

Pozostałe

 

1. Zdjęcia produktów służą poglądowej prezentacji produktów. Zdjęcia i opisy wykonywane są w taki sposób, by w możliwie jak najbardziej wiarygodny i rzetelny sposób oddać cechy produktu/usługi. Jeśli przedstawienie cech produktu jest dla klienta niewystarczające lub wątpliwe - istnieje możliwość uzyskania porady drogą telefoniczną, elektroniczną lub osobiście, w siedzibie firmy LF Sp. z o.o.. LF Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą interpretację zdjęć i/lub opisów ani za jej skutki.

 

2. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez LF Sp. z o.o. wyłącznie w celu realizacji zamówień, zgodnie z polityką prywatności. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

 

3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

 

4. Szczegółowe czynności związane z realizacją usług w sklepie internetowym, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralna cześć regulaminu.

 

5. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

 

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

 

7. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez LF Sp. z o.o. w ramach LEDownia.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

 

1. LF Sp. z o.o. oraz LEDownia.pl przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. LF Sp. z o.o. oraz LEDownia.pl z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności LF Sp. z o.o. oraz LEDownia.pl zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. LF Sp. z o.o. oraz LEDownia.pl sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem LEDownia.pl.

 

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w LEDownia.pl jest:

 

a.  LF Sp. z o.o. - w przypadku zakupu produktów oferowanych przez LF Sp. z o.o. ;
b. LF Sp. z o.o. oraz LEDownia.pl - w przypadku zakupu produktów oferowanych przez LEDownia.pl.

 

3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, LF Sp. z o.o. udostępnia LEDownia.pl, za odrębną zgodą Klientów LEDownia.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez LEDownia.pl, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.

 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością LF Sp. z o.o. oraz LEDownia.pl w zakresie LEDownia.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach LEDownia.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

 

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w formularzu zamówienia jako wymagane - jest konieczne w celach podanych w p.7. niniejszego rozdziału.

 

6. Klienci mogą przeglądać LEDownia.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

 

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w LEDownia.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez LF Sp. z o.o. informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

 

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez LF Sp. z o.o. oraz LEDownia.pl i za zgodą Klientów.

 

9. W przypadku uzyskania przez LF Sp. z o.o. lub LEDownia.pl wiadomości o korzystaniu przez Klienta z LEDownia.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, LF Sp. z o.o. lub LEDownia.pl może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 

10. LF Sp. z o.o. oraz LEDownia.pl zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy LF Sp. z o.o. lub LEDownia.pl zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez LF Sp. z o.o. lub LEDownia.pl danych osobowych innemu niż LF Sp. z o.o. lub LEDownia.pl administratorowi danych.

 

13. LF Sp. z o.o. oraz LEDownia.pl zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. LF Sp. z o.o. oraz LEDownia.pl zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w Regulaminie, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. LF Sp. z o.o. lub LEDownia.pl mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec LF Sp. z o.o. lub LEDownia.pl. lub też gdy LF Sp. z o.o. lub LEDownia.pl uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w LEDownia.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 

14. Dodatkowo, okazjonalnie, LF Sp. z o.o. za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty LEDownia.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

 

15. LF Sp. z o.o. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

16. LF Sp. z o.o. stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z LEDownia.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z LEDownia.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia i/lub błędy. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.


ZAŁĄCZNIK nr 2

 

Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

 


Jako konsument, w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

 

Przesyłkę nadaj na adres:

 

LF Sp. z o.o.

 

ul. Trakt św. Wojciecha 229

 

80-017 Gdańsk

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

 

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

 

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

 

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

LF Sp. z o.o.

 

ul. Władysława IV 20a

 

80-547 Gdańsk

 

bok@ledownia.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer zamówienia ..................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................

 


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................